`/ymMMMMMMMMmy/`
   `/ymMMMMMMMMMMMMMMmy/`
  /hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/
  /mMMmNMMMMMNNNNNNNNMMMMMNNMMm/
  `hNmo:dMMNNNmNNmNNmNNmNNNMMd:omNh`
   .mh:+/hMNNNNmNNmNdhmmNNmNNNNMy/o:hm.
   `d+://sNmMMMmMMMmdy+/mMMMmMMMmNs///+d`
   ys.o/oMmNNNmNNMNNMmdMNNMNNmNNNmMo/o.ys
  `my.-/NmMMMMmMMNmNNyyNNmNMMmMMMMmN/:`ym`
  -h/+s/MmMMMNmNNNdym++mymNNNmNMMNmM:so/h-
  -N.o.sMmMMMNh/:-`-MosM-`-:/hNMMMmMs.+.N-
  `ho/-ohmMMMM/  -M/+M.  /MMMMmho-/oh
   s+-s-odmNNN`   /-:/   .NNNmd+:s-+s
   `mo/-:+ymMm        mMms+:-/om`
   .h/+/y`hhs        yyh`y/+/h.
   `hd/::-+.        .+-::/dy`
   /hs+/::.--     --.::/+sh:
   :hds+/-`     `-/+sdh:
   /ymM+     oMmy:
    SANGGAMXPLOITER RANSOMWARE
  -[ Contact : anonsec4444@gmail.com ]-
Your site is locked, please contact via email:
   -[ anonsec4444@gmail.com ]-
----------------------------------------------
This is a notice of ransomware.
How to restore the beginning? Please contact us via email listed